Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap PV Care B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Duiven (hierna: PC).

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1-7-2024

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen

Artikel 3 – Offertes en prijsopgaven

Artikel 4 – Levering

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7 – Verplichtingen Afnemer

Artikel 8 – Verplichtingen PC.

Artikel 9 – Inschakeling derden

Artikel 10 – Reclame

Artikel 11 – Retournering van geleverde producten

Artikel 12 – Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 13 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 14 – Zekerheidstelling

Artikel 15 – Opschorting, ontbinding, overmacht

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 17 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 18 – Nederlandse tekst prevaleert

Artikel 19 – Inspecties

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden), zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen PC. en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het (doen) verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door PC. schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/ opdracht/ overeenkomst.

1.2 Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door PC. leveringen van producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

1.3 Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor PC. niet verbindend, tenzij PC. zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.4 Indien PC. schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2 – Overeenkomsten en wijzigingen

2.1 PC. is jegens Afnemer aan een bij PC. geplaatste opdracht gebonden indien en zodra PC. die opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel PC. met de uitvoering van die opdracht is aangevangen.

2.2 Afnemer is jegens PC. aan een geplaatste opdracht gebonden indien en zodra de opdracht bij PC. is geplaatst, dan wel PC. met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.3 Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan PC. ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico terzake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.

2.4 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door PC. verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. PC. kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

2.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen aangegeven levertijd door PC. wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van PC. geen beroep gedaan worden.

Artikel 3 – Offertes en prijsopgaven

3.1 Alle offertes van PC. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.

3.3 PC. gaat in haar offertes uit van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

3.4 Alle in offertes genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, transport- en/of portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 PC. is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materialen, arbeidskosten, overheidsmaatregelen, assurantiepremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. PC. zal Afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Afnemer het recht om binnen vijf (5) dagen na levering van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 4 – Levering

4.1 Indien PC. een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie.

4.2 Een door PC. opgegeven leveringstermijn is niet fataal en PC. raakt dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden, worden producten als in juridische zin aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij PC. voor levering gereed staan en Afnemer daarvan schriftelijk of per email op de hoogte is gesteld.

4.4 PC. zal als de situatie dit vereist bij levering van de producten, de Afnemer op de hoogte stellen van de dag van levering. Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de producten in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal PC. de producten in haar magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.

4.5 PC. is gerechtigd producten in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling door Afnemer dient te geschieden aan PC. binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.

5.3 PC. draagt zorg voor tijdige facturering.

Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten.

5.4 Betaling door Afnemer dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enig valutarisico komt voor rekening van Afnemer.

5.5 In geval van overschrijding van de in artikel 5.1 van deze Voorwaarden genoemde termijn van vijftien (15) dagen, is Afnemer – onverminderd de overige rechten van PC.

– maandelijks een rente van vijf (5) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. PC. zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

5.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die PC. maakt als gevolg van het niet nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer en worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.7 Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1. Niettegenstaande enige levering en het overgaan van het risico, blijven geleverde producten eigendom van PC. totdat Afnemer geheel aan al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.2. Afnemer komt geen retentierecht toe ter zake van enige door hem gemaakte bewaringskosten, noch komt Afnemer het recht toe deze kosten te verrekenen met hetgeen hij aan PC. verschuldigd is.

6.3. Afnemer is, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de producten, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

6.4. Indien Afnemer na schriftelijke aanmaning door PC. met betrekking tot enige verplichting ten aanzien van reeds geleverde producten in verzuim blijft, is PC. gerechtigd om de geleverde producten bij Afnemer of diens houder(s) weg te (doen) halen. Afnemer machtigt hierbij PC. onherroepelijk om hiertoe de plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden. De aan terughaling verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 7 – Verplichtingen Afnemer

7.1 Afnemer zal ervoor zorgen dat PC. tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals maten, gewichten, getallen, (maximale/minimale) afmetingen en/of overige specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.

7.2 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor PC. voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Afnemer.

Artikel 8 – Verplichtingen PC.

8.1 PC. zal bij het uitvoeren van de overeenkomst steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

8.2 PC. zal alle vertrouwelijke door Afnemer in het kader van de overeenkomst aan PC. ter beschikking gestelde gegevens en informatie geheim houden. Met behulp van vertrouwelijke informatie en gegevens van Afnemer verkregen inzichten en procedures vallen niet onder deze geheimhoudingsverplichting, tenzij daaruit direct of indirect die vertrouwelijke gegevens en informatie van Afnemer kan worden herleid.

Artikel 9 – Inschakeling derden

9.1 PC. is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van PC. aanleiding bestaat of zulks uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.

Artikel 10 – Reclame

10.1. Afnemer heeft de verplichting direct na ontvangst van geleverde producten grondig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde producten naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer binnen acht (8) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van acht (8) dagen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden. Niet tegenstaande het voorgaande zal PC. in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt ná een periode van zes (6) maanden na levering van de producten door PC.

10.2 Bezwaar zal alleen in behandeling worden genomen wanneer zij overeenkomstig het bepaalde in art. 11.1 van deze Voorwaarden is ingediend en volledige betaling voor de betreffende geleverde producten heeft plaatsgevonden.

10.3 Indien het bezwaar door PC. gegrond wordt bevonden, is PC. slechts gehouden de (onderdelen van de) producten waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van PC.

Artikel 11 – Retournering van geleverde producten

11.1 Door PC. aan Afnemer verzonden producten mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van PC. en onder door PC. te stellen voorwaarden aan PC. worden geretourneerd.

11.2 Kosten van retournering van de door PC. aan Afnemer verzonden producten komen ten laste van Afnemer, met uitzondering van kosten van retournering van producten waarvan het PC. is komen vast te staan dat deze producten fouten en/of gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor PC. aansprakelijk is.

Artikel 12 – Garantie en aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde materialen en de goede uitvoering van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.

12.2 Alle op de overeenkomst betrekking hebbende werkzaamheden zullen worden verricht door personeel dat hiervoor de vereiste scholing en/of vakbekwaamheid bezit.

12.3 Opdrachtnemer is gehouden gebreken in de door hem geleverde materialen en/of verrichte werkzaamheden kosteloos te herstellen, mits binnen 14 dagen na het verrichten van de gebrekkige werkzaamheden door Opdrachtgever wordt gereclameerd, behoudens verborgen gebreken.

12.4 Is de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de opdrachtgever dientengevolge geleden, directe materiële schade.

12.5 Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

12.6 Schade en vervolgschade als gevolg van onder andere onderstaande zaken valt nimmer onder enige garantie:

 • normale slijtage,
 • van buiten komende beschadigingen,
 • het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften,
 • gebruik anders dan het voorziene normale gebruik,
 • reparatie of wijzigingen door derden en/of de opdrachtgever zelf,
 • het niet in acht nemen van enig overheidsvoorschrift;
 • door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen Personeel;
 • tekortschieten van hulppersonen;
 • transportmoeilijkheden;
 • brand en verlies van te verwerken onderdelen;
 • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 • gewelddadige of gewapende acties;
 • storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de opdrachtnemer of derden.
 • uitval en/of defect van een installatie als gevolg van een correct uitgevoerde inspectie en daarmee falen van een veiligheidssysteem.

12.7 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever en haar opdrachtgever en voor persoonlijk letsel bij werknemers, ingeschakelde hulppersonen van opdrachtgever en haar opdrachtgever en, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de opdrachtnemer of van de door hem ingeschakelde hulppersonen.

12.8 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade als bedoeld in dit artikel is door Opdrachtnemer middels een verzekering gedekt.

12.9 Het bepaalde in artikel 12.7 geldt op overeenkomstige wijze voor door Opdrachtnemer geleverde ontwerpen, adviezen, aanwijzingen, inspecties en alle overige professionele diensten met dien verstande dat Opdrachtnemer gehouden is gebreken daarin door fouten of nalatigheden te herstellen door herlevering van de betreffende dienst.

12.10 Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien en voor zover de opdrachtgever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de Opdrachtnemer.

12.11 De Opdrachtnemer is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door aansprakelijkheids- verzekeringen van opdrachtgever, onverminderd het in dit artikel bepaalde.

12.12 Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de Opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaal aanspraken van de verzekeraar.

12.13 De omvang van de door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

12.14 de omvang van de aansprakelijkheid is gelijk aan éénmaal de overeengekomen vastgelegde prijs excl. Btw (met een maximum van € 1.000.000) In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de Opdrachtnemer en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 2.500.000.

12.15 Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

12.16 De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld.

12.17 PC. geeft op al zijn diensten één (1) jaar garantie na oplevering. Onder de garantie vallende gebreken zullen door PC. worden weggenomen door herstel of vervanging van het gebrekkige dienst/onderdeel, of door creditering van de koopsom van het betreffende dienst/product, een en ander ter keuze van PC.

12.18 PC. geeft geen garantie voor producten die niet door PC. zelf zijn geproduceerd, anders dan de eventueel door PC. gekregen garantie van de toeleverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.19 PC. is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven, indien Afnemer op het moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover PC. niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

12.20 Iedere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties met betrekking tot de producten verricht of doet verrichten, indien de producten voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

12.21 PC. is derhalve ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door een derde die door PC. is ingeschakeld. In voorkomend geval zal PC. evenwel Afnemer alle medewerking verlenen die van haar gevergd kan worden om een zo volledig mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

12.22 Afnemer vrijwaart PC. en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden jegens PC. ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PC. Voorts vrijwaart Afnemer PC. en stelt zij PC. schadeloos voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door derden danwel door Afnemer van de door PC. geleverde producten of verrichte diensten.

12.23 Eventueel aangesproken werknemers van PC. kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen PC. en Afnemer.

 Artikel 13 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 PC. behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor terzake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede terzake van de door haar vervaardigde of verstrekte, producten, tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, en dergelijke, alsmede terzake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.

13.2 Afnemer staat ervoor in dat het in art. 13.1 bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van PC. wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.

13.3 Alle tekens, logo’s, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de door PC. geleverde producten bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met schriftelijke toestemming van PC. worden aangetast, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere producten gebruikt.

13.4 Indien enige samenwerking tussen PC. en Afnemer zou resulteren in nieuwe inzichten en/of nieuwe voortbrengsels, dan komen alle rechten terzake van die inzichten en/of voortbrengsels (met inbegrip van die terzake van intellectuele en industriële eigendom) uitsluitend toe aan PC., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Zekerheidstelling

14.1 Indien er voor PC. aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van PC. genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door PC. uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door PC. aan te geven wijze.

Artikel 15 – Opschorting, ontbinding, overmacht

15.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens PC. tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is PC., onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

– de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan PC. verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of – al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of – elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde producten en/of verrichte diensten en onverlet de andere rechten van PC., waaronder die op schadevergoeding.

15.2 In geval van verhindering van de zijde van PC. tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is PC. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

15.3 Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van PC. onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van PC. of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier, van wie PC. producten betrekt terzake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.

15.4 Annuleren of verzetten van een inspectie

De Afnemer dient PC voor een annulering of verzetten van een inspectie tijdig schriftelijk of per email te informeren. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven annulering of verzetten van een inspectie, draagt Afnemer het risico terzake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.

Annuleren of verzetten van een Inspectie

 • Tot 1 week voor aanvang van de inspectie: kosteloos;
 • Minder dan 1 week van tevoren inspectie verzetten of annuleren:

* Factuurwaarde ≤ € 5.000, –   50% van de inspectie;

* Factuurwaarde, > € 5.000, –  25% met een minimum van €2500;

 • Minder dan 2 werkdagen annuleren: het gehele bedrag zal in rekening worden gebracht.

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met PC. voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PC.

Artikel 17 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen PC. en Afnemer, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten, Wenen, 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter te Arnhem bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen PC. en Afnemer alsmede van geschillen omtrent deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, tenzij PC. er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Artikel 18 – Nederlandse tekst prevaleert

18.1 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.

Artikel 19 – Inspecties

19.1 De werkzaamheden hebben betrekking op alles wat direct of indirect verband houdt met het goed en veilig functioneren van technische installaties volgens de officiële richtlijnen welke onder andere worden beheerd en uitgegeven door de Stichting Certificatie technische Installaties (SCIOS) en/of wettelijke normeringen (NEN)

19.2 De werkzaamheden en rapportage van deze inspecties worden vastgelegd in het inspectierapport, waarbij wordt aangegeven of de installatie voldoet aan de vigerende voorschriften.

19.3 Na administratieve verwerking en beoordeling door een inspecteur wordt dit inspectierapport aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

19.4 Indien de technische installatie niet voldoet, dienen de gebreken te worden hersteld en zal een herinspectie moeten plaatsvinden.

19.5 Alle kosten voortvloeiend uit opmerkingen en/of her- en afkeuringen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.