Onderzoek wijst uit dat na tien tot twintig jaar gebrek aan overheidstoezicht op de veiligheid van nieuwe en bestaande installaties, deze steeds meer gebreken beginnen te vertonen.

Dat leidt niet alleen tot installatie-uitval, maar kan ook nog eens reëel gevaar opleveren.

Of het nu gaat om aanrakingsgevaar van spanningvoerende delen, dan wel brand als gevolg van de overbelasting. De grote verzekeraars van schade door brand, persoonlijk letsel door aanraking, of economische gevolgschade door installatie-uitval, beginnen dat ook in de gaten te krijgen. Voorbeelden daarvan zijn Achmea, Avero, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis en zelfs een bank als Rabo. Zij eisen niet alleen een NEN 3140-inspectie of afgeleide daarvan, maar bij uitbreiding van een installatie ook een NEN 1010 opleverinpectie. In plaats van de overheid vormen zij door dit groeiende bewustzijn de belangrijkste eisende partij als het gaat om de handhaving van wet- en regelgeving als Bouwbesluit, Gebruiksbesluit, Arbobesluit en de Europese Richtlijnen. Daarbij worden tal van normen genoemd als uitvoeringsmethode of onafhankelijke maatstaf.

  • Het inspecteren van het PV-systeem volgens NEN 1010;
  • De controle van de kabels op oorzaken die overgangsweerstand (hitte) kunnen veroorzaken;
  • Het reinigen van de panelen met osmose;
  • Het uitvoeren van bovengenoemde preventieve maatregelen dient periodiek plaats te vinden.

Deze preventieve maatregelen zullen, aldus verzekeraars, onderdeel zijn van de in een apart polisblad op te nemen clausule.